Prima pagină Programe Alerta nereguli Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

Fondul Social European

Politica de coeziune

Politica de ocupare şi politica socială a UE

FSE în România

Lista beneficiarilor - proiecte finantate din FSE - POCU REGIUNEA VEST

Lista beneficiarilor - proiecte finantate din FSE - POSDRU - in Regiunea Vest

                                (Granturi, Strategice, Ajutor de Stat,  Ajutor de Minimis -  DMI 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)


Fondul Social European

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare.

Pentru 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre UE.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor FSE este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale.

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în perioada următoare, care sunt prezentate în cele ce urmează:

FSE finanţează următoarele priorităţi:

 • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;

 • Creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii;

 • Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

În acelaşi timp, în regiunile mai puţin dezvoltate care se înscriu sub obiectivul convergenţă, FSE va susţine:

 • Investiţiile în capital uman, în special prin îmbunăătăţirea sistemelor de educaţie şi formare;
 • Acţiuni având drept scop dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice, la nivel naţional, regional sau local.

Temele orizontale ale FSE 

Parteneriatul. În vederea obţinerii unui impact sporit al rezultatelor sale, FSE susţine aplicarea principiului parteneriatului între toţi actorii socio- economici relevanţi implicaţi, începând cu perioada de programare ş continuând cu implementarea şi evaluarea modului de folosire a sprijinului financiar al Uniunii Europene.

Acţiuni inovative şi iniţiative transnaţionale. Începând cu principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE susţine includerea acţiunilor inovative şi a iniţiativelor transnaţionale printre acţiunile care vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste operaţiuni vor permite colaborarea între autorităţile publice, partenerii sociali, reprezentanţii societăţii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Şanse egale. Promovarea egalităţii de şanse constituie o prioritate a actualei perioade de programare.


Politica de coeziune

În preambulul Tratatului de la Roma, semnat în 1957, Statele Membre menţionau necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase prin reducerea diferenţelor care există între diferitele regiuni, precum şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.

Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007-2013 sunt redate în Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune  (Community Strategic Guidelines), document al Comisiei Europene prin care se stabilesc priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii, în următoarea perioadă. Aceste priorităţi au fost preluate de Statele Membre în documentele lor strategice, respectiv Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi programele operaţionale.

Perioada 2007-2013 reprezintă o nouă perioadă de programare a instrumentelor structurale  având la bază un set de regulamente  ce conţin prevederi cu privire la domeniile care vor fi finanţate, precum şi la principiile aplicabile şi mecanismele de gestionare şi implementare a fondurilor. 

Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create pentru a reduce diferenţele de dezvoltare existente între Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene şi de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai ridicat.

Fondul Social European este primul fond structural constituit şi reprezintă instrumentul financiar prin care se implementează Strategia Europeană de Ocupare, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă mai bune şi furnizarea de abilităţi şi competenţe superioare persoanelor angajate sau celor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În perioada de programare 2007-2013, la nivelul Uniunii Europene, pentru FSE sunt alocate aproximativ 75 mld. €, pentru proiecte destinate dezvoltării capitalului uman şi creşterii participării pe piaţa muncii.

Această sumă este suplimentată cu contribuţia proprie, din surse publice sau private, diferită în funcţie de obiectivul căruia îi aparţine fiecare Stat Membru sau regiune a Uniunii Europene. România va asigura o contribuţie proprie de 15%.

Politica de coeziune economică şi socială este necesară pentru:

 •  a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială între statele membre / regiunile UE;
 •  a îmbunătăţi funcţionarea Pieţei unice;
 •  promovarea dezvoltării durabile a UE.

Obiectivele politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013

1.    Obiectivul “Convergenţă”

(PIB per capita sub 75% din media UE). În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte creşterea economică pentru regiunile rămase în urmă, prin investiţii în dezvoltarea competitivităţii pe termen lung, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare durabilă şi dezvoltarea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiei publice.

2.    Obiectivul “Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă”

(pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă). În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte anticiparea şi promovarea schimbărilor economice din zonele industrializate, prin sprijin acordat întreprinderilor (în vederea anticipării şi promovării schimbărilor în zonele industriale, urbane şi rurale) şi persoanelor (pentru a anticipa şi a se adapta la schimbări, prin eliminarea şomajului, promovarea calităţii şi productivităţii muncii şi incluziunea socială).

3.    Obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană"

(pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale). În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional.

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat 336 mld. euro pentru politica de coeziune. Instrumentele Structurale sunt reprezentate de fondurile structurale şi fondul de coeziune şi sunt instrumentele financiare prin care UE acţionează pentru eliminarea dezechilibrelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.  

Instrumentele structurale sunt:

Adiţional instrumentelor structurale, în vederea reducerii decalajelor între regiuni, Uniunea Europeană pune la dispoziţia Statelor Membre alte două fonduri nerambursabile:

 • Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP)

În perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale României sunt eligibile pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul obiectivelor Convergenţă şi Cooperare Teritorială Europeană.

Programele operaţionale ale României

Pentru perioada 2007-2013 României i-au fost alocate 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.
 Obiectiv Program Operaţional              (PO)

% alocat din

 bugetul total

Instrument Structural Autoritatea de Management a Programului Operaţional (PO)

 Convergenţă    

 1. POS Transport

23%

Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Transporturilor

 2. POS Mediu

 23%

Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

 3. PO Regional (POR)

 19%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 4. POS Dezvoltarea Resurselor Umane

 18%

Fondul Social European

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 5. POS Creşterea Competitivităţii            

     Economice 

 13%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Economiei şi Finanţelor

 6. PO Dezvoltarea Capacităţii

     Administrative 

 1%

Fondul Social European

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 7. PO Asistenţă Tehnică

 1%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Cooperare   Teritoriala

 8-13. PO Cooperare Teritorială

 2%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

(excepţie: Programul de cooperare teritorială europeană transfrontalieră Ungaria – România

Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.)


Politica de ocupare şi politica socială a UE

La nivelul Uniunii Europene, principalele direcţii ale politicii de ocupare şi ale politicii sociale sunt prevăzute de următoarele documente strategice:

Agenda Lisabona

adoptată la Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, stabileşte ca până în 2010 Uniunea Europeană să devină cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere, capabilă să genereze  creştere economică sustenabilă, să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. În vederea atingerii acestui obiectiv, strategia propune creşterea investiţiilor în educaţie, cercetare, ocuparea forţei de muncă, mediu. Totodată, s-au stabilit ca obiective atingerea, până în 2010, a unei rate generale de ocupare de 70% şi a unei rate de ocupare de 60% în rândul femeilor.

Consiliul European de la Stockholm 

din martie 2001 a propus ţinte intermediare pentru atingerea obiectivelor Lisabona. În ceea ce priveşte rata generală de ocupare, s-a stabilit ca până în luna ianuarie 2005 aceasta să se situeze la 67%, iar rata de ocupare în rândul femeilor să înregistreze 57%. De asemenea, în vederea încurajării îmbătrânirii active, s-a stabilit ca ţintă pentru anul 2010 o rată de ocupare în rândul populaţiei vârstnice (55-64 ani) de 50%.

Strategia Lisabona Revizuită

În martie 2005, Consiliul European de primăvară reunit la Bruxelles a analizat rezultatele obţinute în implementarea Agendei Lisabona şi a lansat Strategia Lisabona Revizuită, prin care se reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea durabilă şi de a moderniza modelul social european, bazat pe dinamism economic, coeziune socială şi responsabilitate faţă de mediu.

Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare 2005 - 2008

Aceste linii directoare stabilesc  direcţii concrete privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi îmbunătăţirea abilităţilor.

Modul în care fiecare Stat Membru implementează la nivel naţional aceste linii directoare se reflectă în Programul Naţional de Reformă (PNR). PNR este atât un document de raportare, cât şi de planificare, prezentând în acelaşi timp progresele realizate în ultimele 12 luni, precum şi acţiunile care vor fi întreprinse în următoarele 12 luni. În prezent, Guvernul României pregăteşte Programul Naţional de Reforme 2007 - 2010.

FSE în România

În cadrul acestei secţiuni puteţi găsi informaţii privind:

Care sunt programele operaţionale finanţate din FSE în România?

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat României pentru Fondul Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul FSC.

FSE în România va finanţa două programe operaţionale:

Care sunt instituţiile responsabile de implementarea FSE în România?

Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), este responsabil de elaborarea şi gestionarea POS DRU.

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POS DRU sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi două organisme intermediare care vor fi desemnate prin licitaţie publică internaţională.

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) este responsabil de elaborarea şi implementarea PO DCA.

Programul are ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente, în beneficiul mediului socio-economic din România. În acest context, PO DCA îşi propune descentralizarea şi modernizarea administraţiei publice centrale şi locale în sectoare precum sănătatea, educaţia şi serviciile sociale, sub aspectul creşterii eficienţei administrative, îmbunătăţirii actului legislativ şi decizional etc.

Obiectivele specifice ale PO DCA sunt:

 • (a) îmbunătăţirea managementului în politicile publice
 • (b) creşterea calităţii şi eficienţei în furnizarea serviciilor publice, pe o bază descentralizată.

31.08.2022 16:36

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIR PECU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii