Prima pagina Despre noi Informatii de interes public Noutăţi şi anunţuri Contact

      Solicitarea informatiilor de interes public                                                         Portal Legislatie      

Numele si prenumele persoanelor responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001 si datele de contact:

Adriana Hruban

Adelina Rusu

 

Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest   -   OIRPOSDRU Regiunea Vest

Adresă: Bv. Mihai Viteazu nr 30b, cladirea Romcapital , parter, cod poştal 300222, Timişoara, Jud. Timiş

Tel:  (+40 256) 293 686, (+40 256) 293 680

Fax: (+40 256) 499 755

E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro

Website: http://www.oirposdru-vest.ro

Date cu caracter personal

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST, cu sediul în Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiş, tel. 0256293686, fax. 0256293680, 0256499755, e-mail fsevest@oirposdru-vest.ro,  în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. 

Regulamentul general privind protecţia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001. 

Domeniu de aplicare:

 • Este direct aplicabil în toate statele membre UE;

 • Protejează drepturile tuturor persoanelor aflate pe teritoriul UE, indiferent de poziționarea geografică a operatorului de date;

 • Extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți în afara UE, în măsura în care bunurile și/sau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE; acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.

 Persoanelor le sunt garantate drepturi noi: 

Dreptul de a fi uitat: se poate cere ştergerea datelor dacă acestea sunt prelucrate ilegal, fără consimţământ sau dacă datele nu mai sunt necesare scopului în care au fost prelucrate iniţial;

• Dreptul la portabilitatea datelor: există mai multă libertate de alegere. Se poate opta pentru transmiterea de date la un alt operator;

Prevederi specifice referitoare la minori: sunt necesare reguli clare şi simple pe care tânărul / copilul să le înţeleagă şi trebuie obţinut consimţământul părintelui / tutorelui, după caz;

• Proximitatea faţă de persoana vizată: autoritatea de supraveghere din statul membru în care se află persoana vizată acţionează ca punct de contact atunci când operatorul reclamat este stabilit într-un alt stat;

• Cooperare consolidată între autorităţile de supraveghere: în cazul prelucrărilor de date transnaţionale (cele care privesc persoane din mai multe state membre UE). Regulamentul oferă autorităţii de supraveghere din statul tău competenţe pentru a se asigura, alături de autorităţile din celelalte state implicate, că datele tale sunt prelucrate conform regulilor şi principiilor stabilite de acesta. 

Drepturi suplimentare: 

• Dreptul la informare: puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

• Dreptul la rectificare: puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

• Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

• Dreptul de opoziție: puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim;

• Dreptul la portabilitatea datelor: puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

• Dreptul de a depune plângere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoatră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. 

Dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa direct Responsabilului pentru protecția datelor la adresa: dcaracter.personal@oirposdru-vest.ro

Pentru orice alte informații aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE)2016/679.

 

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie conform art.5,

 alin.1, lit. g) si h) din legea 544/2001

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice;

 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice; 

 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

 • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 • Programele şi strategiile proprii;

 • Lista cuprinzând documentele de interes public;

 • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

 

Legislatie                                                                                                                                 Portal Legislatie 

Documente utile

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice, se subscriu Articolelor 21 şi 22 ale acestei legi, şi anume:

 • Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001                   Arhiva

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Buget

Bilanturile contabile

Achizitii publice

PAAP 2019    PAAP 2018    PAAP 2017    PAAP 2016

Declaratii de avere si de interese

Declaraţii de avere şi declaraţii de interese

Codul de etica si integritate

Codul de etica si integritate

Contact

Date de contact: Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Bv. Mihai Viteazu nr 30b, cladirea Romcapital , parter, cod poştal 300222, Timişoara, Jud. Timiş
Tel:  (+40 256) 293 686, (+40 256) 293 680
Fax: (+40 256) 499 755
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro
Website: http://www.oirposdru-vest.ro

                                  
Birouri Judeţene ale Regiunii Vest
 
Judetul Arad
Arad                         

Str. Voluntarilor, nr. 2A, camera 31
Sediul Casei Judeţene de Pensii Arad
Tel-Fax:(+40 257) 212 051

 
Judetul Caraş-Severin
Reşiţa
Str.Traian Lalescu nr.17
Sediul AJOFM Caras-Severin
Tel-Fax:(+40 255) 212213
 
Judetul Hunedoara
Deva
Str. Piaţa Unirii nr.2 et.3
Sediul AJOFM Hunedoara
Tel/Fax:(+40 254) 229080
 

Acte normative

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Hotărâre Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Ordin nr. 2858/28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale Organismelor Intermediare pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Ordin nr. 3338/19.06.2017 privind completarea Regulamentelor de organizare si functionare a Organismelor Intermediare pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene si al ministrului delegat pentru fonduri europene, nr. 2858/2017


Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2019 - 31.03.2020

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2019 - 30.09.2019

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2019 - 31.03.2019

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2018 - 30.09.2018

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2018 - 31.03.2018

Lista functiilor in cadrul OIRPOSDRU Vest 2017 - 30.09.2018

Organigrama OIR POSDRU Regiunea Vest 


PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL OIRPOSDRU Regiunea Vest:

Luni - Joi   08.30 - 17, Vineri 08.30 - 14.30

PROGRAM DE AUDIENŢE:  CABINET DIRECTOR  - Joi : 12.00 – 14.00

Înscrieri la audienţe se fac zilnic în timpul programului de funcţionare al instituţiei:


12.05.2020 11:39

Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului

© 2007 OIRPOSDRU Regiunea Vest   -   Termeni si conditii